Algemene voorwaarden
Personen & Luchthavenvervoer

AirService & Transport
BE 770.679.153
Vliegend Paard 14, 8730 Oedelem
BVV 3379 Beernem

Art. 1 Toepassingen en kennisname

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoersovereenkomsten bij AirService & Transport . Voor het behandelen van
geschillen vormen ze de basis.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn pas mogelijk wanneer AirService & Transport hiermee schriftelijk instemt.
De vervoersovereenkomst komt tot stand vanaf het ogenblik dat AirService & Transport de opdracht aanvaard heeft. Bij het afsluiten van een
vervoersovereenkomst gaan wij ervan uit dat zowel de opdrachtgever en alle te vervoeren personen kennis genomen hebben van het
huishoudelijk reglement en van de algemene voorwaarden en deze ook aanvaarden.
De vervoersovereenkomst gebeurt bij voorkeur schriftelijk.
Alle reservaties worden beschouwd als definitief na bevestiging door AirService & Transport en na ontvangst van een voorschot ten belope van
30% van het totale te betalen bedrag.

Art. 2 Afsluiten van de vervoersovereenkomst

Bij het afsluiten van de vervoersovereenkomst worden volgende gegevens aan AirService & Transport overgemaakt : het ophaaladres(sen),
ophaaltijdstip, bestemming, eventuele vluchtgegevens, eventuele vluchturen, eventuele luchthaven, het aantal personen (met vermelding van
kinderen indien een kinderstoel noodzakelijk is) en het aantal stukken bagage. Hou er rekening mee dat wij de passagiers ten minste drie uur
voor het vertrek van een eventuele vlucht ophalen zodoende de reiziger tijdig en comfortabel af te zetten op de luchthaven.
Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u om te reserveren via de reservatiemogelijkheid op onze website U kunt ons uiteraard ook
telefonisch, persoonlijk of per e-mail bereiken.
Het is noodzakelijk om tijdig te reserveren zodat wij u het gevraagde transport kunnen verzekeren. Wij zullen steeds een e-mail ter bevestiging
versturen waarna wij de boeking als definitief zien.

Art. 3 Annulatie

Mocht blijken dat door toedoen van een klant geen uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst, is er een schadevergoeding
verschuldigd. Het geleden verlies wordt gefactureerd aan de klant of de opdrachtgever.
Bij annulatie tot 24uren voor afreizen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien de reizigers zich niet aanbieden wordt eveneens
het volledige bedrag gefactureerd.

Art. 4 Correcte informatieIn geval van luchthavenvervoer verzoeken wij de klant om ons steeds op voorhand het vluchtnummer door te geven alsmede het correcte uur
van landen. Wij houden ons strikt aan deze tijdstippen om de klant op te halen. Wanneer blijkt dat de klant na het landen het transport
ophoudt zal de verloren tijd in rekening gebracht worden a rato 10 euro per kwartier.
Indien wij in het bezit gesteld werden van foute informatie waardoor de gegevens op het vervoersdocument onjuist zijn zonder dat er tegen de
datum van transport een correctie is meegedeeld door de klant, blijft het totale bedrag verschuldigd.

Indien er zich vluchtwijzigingen voordoen bestaat de kans dat we niet meer kunnen verschuiven in onze planning. Wij behouden ons het recht
dan om uw vervoer kosteloos te annuleren. Indien het wenselijk is voor de klant en indien het voor AirService & Transport past in onze
planning zorgen wij ervoor dat er zo snel mogelijk een chauffeur ter plaatse komt bij landen. Wij kunnen dit uiteraard niet garanderen.
Bij een grondige wijziging van het aankomst- en of vertrekuur dienen de te vervoeren personen AirService & Transport hiervan tijdig op de
hoogte te stellen. Bij gebreke hiervan zal de prijs van het transport in rekening gebracht worden vermeerderd met de wachturen ten belope
van 10 euro per kwartier en de kostprijs voor eventuele nutteloze verplaatsing.

Art. 5 Extra kosten

Betalend parkeren is inbegrepen in onze tarieven, tenzij anders vermeld bij offerte, reservatie of vervoersdocument.

Art. 6 Afspraken bij ophalen voor vertrek

Wij verwachten van de klant dat ze klaar staan op het afgesproken uur van ophalen zodoende de rit zo vlot mogelijk te laten verlopen. Mocht
dit niet het geval zijn dan zal er een wachttijd aangerekend worden van 10 euro per kwartier. Dit is enkel van toepassingen op afhalingen
buiten luchthavens, stations, en zeehavens gerekend.
Voor vertrek zal u gevraagd worden om een vervoersdocument te ondertekenen. Dit is dienstig bij eventuele controle onderweg.

Art. 7 Wegcode

Wij zijn er toe gehouden om ons strikt aan de wegcode te houden. Zo ook vragen wij van alle inzittenden om zich strikt aan de reglementering
van de wegcode te houden wat het dragen van de veiligheidsgordel en het verplicht gebruik van kinderzitjes betreft. De zitjes worden gratis ter
beschikking gesteld. Mensen met een vrijstelling voor gordeldracht dienen hun vrijstelling te kunnen voorleggen bij elke politiecontrole. Wij
adviseren uit veiligheidsoverwegingen voor uzelf en de andere passagiers om gebruik te maken van de veiligheidsgordel zodat niemand zichzelf
of een ander verwondt bij een eventuele aanrijding.
Boetes die worden opgelegd naar aanleiding van verkeerscontroles wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel of door geen gebruik te
maken van de kinderstoel vallen ten laste van de overtreder of de burgerlijk verantwoordelijke in geval het om een minderjarige gaat.
AirService & Transport is niet verantwoordelijk voor de gevallen waarbij zich een ongeval voordoet en een medepassagier gewond geraakt door
een passagier die de gordel niet droeg (ook vrijgestelden). Alle medische kosten die hiermee gepaard gaan kunnen verhaald worden op de
personen die het lichamelijk leed hebben veroorzaakt.

Art. 8 Transport van dieren

Omwille van hygiënische redenen weigeren wij grote huisdieren. Dieren die toegelaten worden na overleg worden steeds in een dierentas
vervoerd, te voorzien door de klant.
Meereizende dieren mogen niet zorgen voor overlast of voor enige vorm van gevaar noch ten aanzien van de chauffeur noch ten aanzien van de
passagiers.
Het dier wordt geweigerd indien blijkt dat dit niet op voorhand werd besproken en gereserveerd of wanneer blijkt dat er geen dierentas werd
voorzien.
Wanneer het transport omwille hinder, gevaar of onaangekondigde participatie van een dier niet kan doorgaan, verhinderd wordt of moet
afgebroken worden zullen de kosten voor het volledige transport aangerekend worden aan de opdrachtgever.
Mocht blijken dat een meegereisd dier het voertuig bevuilt, in welke zin dan ook, dan zal er een kost aangerekend worden van 150 euro. De
kost wordt onmiddellijk aan de chauffeur betaald. Eventuele extra kosten kunnen achteraf nog in rekening gebracht worden, alsook kosten
voor de onbeschikbaarheid van het voertuig .

Art. 9 Het nuttigen van voeding

Het nuttigen van voeding en zoete dranken in onze voertuigen wordt liever niet toegestaan uit respect voor onze wagens en voor de passagiers
die volgen.
Indien blijkt dat het voertuig bevuild werd door het nuttigen van voeding of gesuikerde dranken, zal er een schoonmaakkost aangerekend
worden vanaf 50 euro, onmiddellijk te betalen aan de chauffeur. Eventuele extra kosten kunnen achteraf nog in rekening gebracht worden,
alsook kosten voor de onbeschikbaarheid van het voertuig

Art. 10 Beschadigingen

Bij het beschadigen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een minimumkost aangerekend worden van 150 Euro. De kost wordt
onmiddellijk betaald aan de chauffeur. Onze voertuigen worden steeds hersteld bij de officiële garage. De factuur van de herstellingswerken
(werkuren + wisselstukken + btw) worden doorgerekend aan de klant alsmede de kosten die hiermee gepaard gaan en het niet beschikbaar
hebben van het voertuig.

Art. 11 Roken

Roken is ten strengste verboden in ons voertuig.

Art. 12 Afspraken bij aflevering

Wanneer de bestemming bereikt is zal de chauffeur er op toezien dat de passagiers het voertuig in alle veiligheid kunnen verlaten. Koffers en
bagage worden door de chauffeur uit het voertuig geladen en meegegeven met de passagiers.

Art. 13 Gedragscode

AirService & Transport is ertoe gehouden om de klant op een hoffelijke en integere manier te benaderen.
Van de klant wordt verwacht dat hij/zij een correcte houding aanneemt tegenover de chauffeur. Passagiers die zich misdragen hetzij al dan niet
door intoxicatie van alcoholische dranken of andere middelen kunnen door de chauffeur onmiddellijk uit het voertuig geweerd worden.

Art. 14 Overmacht

AirService & Transport kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van onze diensten door
overmacht of door onvoorziene omstandigheden. Wij zullen er echter alles aan doen om dit te voorkomen.

Art. 15 Vertraging vlucht

Bij vertraging van een vlucht zullen wij voorrang geven aan de klanten die dienen te vertrekken. Wanneer de klant kennis krijgt van vertraging
van zijn / haar vlucht dan verzoeken wij hem / haar om ons zo snel mogelijk in kennis te stellen hiervan zodoende ons toe te laten om onze
planning aan te passen. Bij ernstige vertragingen van de vlucht kunnen wij niet garanderen om alsnog voor de transfer in te staan. Wij zullen er
uiteraard alles aan doen om dit alsnog toch te laten doorgaan.

Art. 16 contractuele verbintenis

Wij verbinden ons ertoe om de wetgeving inzake verhuren van voertuigen met chauffeur strikt na te leven.

Art. 17 contactgegevens

Wij verzoeken de klant om ons het gsm-nummer mee te delen zodoende contact te kunnen houden in gevallen van vertraging of overmacht.

Art. 18 Betaling

Bij elke betaling die niet volgt binnen de 7 dagen na de vervaldatum, is de opdrachtgever gehouden bij toepassing van art. 1147 b.w., zonder
enige verwittiging, tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% van het
verschuldigde bedrag, met een min. van 25 Euro en een interest van 10 % op jaarbasis, te rekenen vanaf de factuurdatum. In geval van
betwisting is de rechtbank van Brugge bevoegd.

Art. 19 Belgisch recht

Op onze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. AirService & Transport behoudt zich het recht om ten aller tijde
wijzigingen aan te brengen aan onze algemene voorwaarden.